fbpx

Vyšetrenie: MR – Kolenný kĺb ľavý
Dátum vyšetrenia: 30.11.2020
Popisujúci lekár: Pauliny Pavol MUDr.

MR vyšetrenie: kolenný kĺb ľavý – l. sin.
Technika vyšetreni: cor. PDw, sag. PDw-fs, GRE-T2w, T1w, axial PDw-fs, sag. obliq. T2w

Nález:
LCA v MR obraze s prejavmi minimálnych intersticiálnych zmien a s náznakom distenzie, ale jednoznačne so zachovaním LCA bez dôkazu avulzie a ruptúry – LCA bez závažných patologických zmien.

LCP so zachovaním kontinuity a priebehu bez avulzie a ruptúry – na úrovni kostnej štruktúry distálnej metafýzy femuru tesne nad úrovňou inzercie proximálnej časti LCP je obraz potraumatickej či degeneratívnej pseudocysty. Nález nemá charakter jednoznačnej TU expanzie, nemožno vylúčiť obraz diskrétneho enchondrómu, ale nález je bez dôkazu edému a osteolýzy. Doporučujem observáciu.

LCM – v MR obraze nález významnej patologickej lézie ventrálnej časti proximálnej úrovne LCM aj s prejavmi jeho parciálneho zhrubnutia lateralizácie, obraz parciálnej lézie ventrálnej časti proximálnej úrovne LCM grade II. so zachovaním jeho kontinuity bez dôkazu jeho kompletnej avulzie a ruptúry.

LCL, tractus iliotibialis a úpon m. popliteus v laterálnej časti kolenného kĺbu sú bez závažných patologických zmien.

Mediálny meniskus – na úrovni ventrálneho rohu mediálneho menisku v centrálnej časti dekonfigurácia s patologickou léziou do úrovne grade II.b, stále ako obraz lézie menej závažného stupňa, na úrovni dorzálneho rohu a tela mediálneho menisku dominantne periférne, ale v celom rozsahu obraz rozsiahlej horizontálnej lézie s prejavmi významnej komunikácie s artikulačnou plochou tíbie. Ide o obraz hraničnej patologickej lézie v oblasti dorzálneho rohu a priľahlej časti tela mediálneho menisku grade II.c/III.

Laterálny – fibulárny meniskus – na úrovni ventrálneho rohu tela a dorzálneho rohu bez tvarovej dekonfigurácie, bez kritických patologických lézií. V okrajovej časti ventrálneho rohu parciálna lézia grade I., teda nevýznamného stupňa – laterálny meniskus t.č. bez kritických patologických zmien.

Na úrovni chrupaviek pozorovať prejavy zmien intenzity signálu na úrovni váhonosnej časti oboch kondylov femuru s miernou redukciou ich hrúbky do 30 %. Ide o prejavy chondromalácie grade I.-II., ale jednoznačne bez dôkazu osteochondrálnych lézií, teda bez subchondrálnej fraktúry, fragmentácie a nekrózy – bez závažnej chondromalácie a bez osteochondrálnych lézií v MR.

Patella v MR obraze v primeranom postavení bez lateralizácie, chrupavka patellae bez lézie, retinákulá bez disrupcie. Ligamentum proprium patellae a úpon m. quadriceps femoris bez patologických zmien.

Intraartikulárne bez haemarthros so zmnožením synoviálnej tekutiny ako prejavy produktívnej – reaktívnej synovialitídy v.s. pri obraze významnej distenzie LCA, ale so zachovaním jeho kontinuity, ako aj pri obraze zmien v zmysle patologickej lézie v oblasti dorzálneho rohu a tela mediálneho menisku.

Pri úrovni proximálnej tibiofibulárnej syndezmózy je prítomný obraz v.s. synoviálnej multilokulárnej cysty do veľkosti 11 mm neexpanzívneho typu. Nález sa nepropaguje intraartikulárne a nemá charakter gangliómu. Najskôr ide o obraz synoviálnej cysty z úrovne proximálnej tibiofibulárnej syndezmózy.

0