Az internetes áruház (webáruház) reklamációs feltételei

az általános szerződési feltételek szerves részét képezi

 1. Reklamáció csak olyan termékkel kapcsolatban fogadható el, amelyet az Eladó féltől vásároltak, és amely a Fogyasztó birtokában van.
 2. Ha a Vásárló egyben a Fogyasztó (olyan természetes személy, aki nem szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége keretein belül jár el), a kínálat minden árucikkére 24 hónapos jótállás vonatkozik, amennyiben a termék mellett nincs más feltüntetve. és a Polgári Törvénykönyvben megfogalmazott Fogyasztóvédelmi törvény értelmében intézkedünk. Ha a Vásárló használt terméket rendelt és tájékoztatták róla, a jótállási idő 12 hónap. Ha a Vásárló egyben nem Fogyasztó, a Polgári Törvénykönyv határozatai értelmében a jótállás 1 évre szól, és az azt érintő reklamációkra nem ezen reklamációs feltételek érvényesek.
 3. A jótállási idő a termék átvételének a napján kezdődik, ami történhet a kiszállító cégtől vagy személyesen, egyenesen a forgalmazótól.
 4. A Vásárló köteles a reklamációs igényét közvetlenül az Eladónak, azonnal a hiba felfedezése után benyújtani.
 5. A felelősségvállalás nem vonatkozik a következő használatból eredő hibákra:
  1. a hibát a Vevő által okozott mechanikai kár idézte elő,
  2. a hibát a termékkel való helytelen bánásmód, a használati útmutatótól eltérő bánásmód okozta
  3. a terméket olyan körülmények között használaták, amelyek nem felelnek meg az áru természetes környezetének, az utasításoknak megfelelő nedvesség, vegyi és mechanikai hatások tekintetében,
  4. az ápolás és karbanntartás elhanyagolása következtében jött létre,
  5. a termék túlterhelése következtében jött létre,
  6. az termék felhasználásakor megszegték a dokumentációban, az általános irányelvekben, a műszaki szabványokban vagy a biztonsági előírásokban feltüntetett szabályokat, illetve a jótállás egyéb feltételeivel ellentétesen vették igénybe.
 6. Természeti katasztrófákból eredő hibák szintén kizárásra kerülnek.
 7. A hibákért való felelősségvállalás nem vonatkozik a termékek (vagy azok részeinek) használatából eredő szokásos elhasználódására sem. A hiba nem tekinthető relevánsnak, ha az megfelel a termék jellegének, a minimális szavatosság vagy a rövidebb időtartamra korlátozott fogyasztási idő miatt. A termék szavatossága, eltarthatósági ideje, vagy a fogyasztására érvényes hasonló időtartam szerepel az árucikken, és az ilyen jelölésnek megfelelően kell felhasználni.
 8. A reklamált árut az alább feltüntetett címre kell elküldeni, de utánvétre vagy személyes kézbesítésre a kapcsolattartó címen nincs lehetőség. Az termékeket megfelelően kell csomagolni, hogy az áru ne sérüljön a szállítás során, és javasoljuk, hogy az árut ajánlott levélként vagy biztosított küldemény formájában küldjék el. A vásárlási nyugta (számla) másolatát és a hiba leírását csatolni kell az áruhoz, vagy javasoljuk, hogy csatolja a kitöltött Reklamációs formanyomtatványt a vásárlási bizonylattal együtt. A panaszokat csak írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mailen) kell elküldeni.
 9. Az Eladó igazolja a reklamáció fogadását és és a Vásárlónak átvételi elismervényt küld a termék megfelelő formában történő reklamációs igényléséről. Az igénylés érvényességének napja az Eladónak történő kézbesítés időpontjával egyezik. Ha az elismervényt nem lehet azonnal kiküldeni, azt haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítés igazolásával kell postázni. A reklamáció elfogadásának visszaigazolása írásban történik.
 10. Az Eladó köteles az igénylés kezelésének módját azonnal, összetett esetekben az igény napjától számított 3 napon belül meghatározni. Indokolt esetben a panasz benyújtásának napjától számított 30 napon belül, különösen akkor, ha a termék állapotának összetett műszaki kiértékelésére van szükség. A panaszkezelés módjának meghatározása után az Eladó azonnal teljesíti a követelést, de indokolt esetben a reklamáció később is intézhető. Az igény teljesítése azonban nem lehet hosszabb, mint a követelés napjától számított 30 nap. A reklamáció rendezésének 30 napos határideje után a vevőnek joga van elállni az adásvételii szerződéstől, és a termék teljes árát megtérítik neki, vagy jogában áll a hibás terméket új árura kicserélni.
 11. A Vásárló jogai reklamációs igényléskor:
  1. eltávolítható hiba esetén a Vásárló jogosult rá, hogy ez a hiba díjmentesen, időben és megfelelően legyen kijavítva, és a hibát indokolatlan késedelem nélkül el kell távolítani,
  2. a Vásárló a hiba eltávolítása helyett kérheti a dolog cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a hibás rész helyettesítését, amennyiben az Eladónak nem okoz ezzel aránytalan költségeket a termék árára vagy a hiba súlyosságára tekintettel,
  3. az Eladó a hiba eltávolítása helyett választhatja a hibás termék kifogástalanra való cseréjét, ha a Vásárlónak nem okoz ezzel komoly nehézségeket,
  4. olyan hiba esetén, amelyet nem lehet kiküszöbölni, és amely megakadályozza a termék megfelelő felhasználását, a Vásárlónak joga van a cserére, vagy a szerződéstől való ellépésre. A Vásárló ugyanezen jogokkal rendelkezik, ha a hibák ugyan eltávolíthatók, de a javítások után vagy többszörös hibák esetén nem tudja megfelelően használni a terméket,
  5. egyéb nem helyrehozható hibák esetén a Vásárló jogosult a termék árára vonatkozó megfelelő kedvezményre.
 12. A reklamáció akkor tekinthető teljesítettnek, ha lezajlik a reklamációs eljárás a panaszolt termék visszaküldésével, annak cseréjével vagy a vételár visszatérítésével, a teljesítés elfogadására irányuló írásbeli felszólítással, vagy a kellően indokolt elutasítással.
 13. A reklamáció teljesítettnek tekinthető, ha az eljárás a termék visszaküldésével (helyettesítéssel, javítással) a termék vételárának visszaszolgáltatásával, vagy ésszerű árengedménnyel, vagy indokolt elutasítással végződik. A Fogyasztó tájékoztatást kap a panaszkezelési eljárás kimeneteléről a törvényes határidőn belül.
 14. A termék, illetve a csomagolás sértetlenségét (az áru átvételével kapcsolatos utasítások szerint) ellenőrizni kell a megrendelés átvételekor, mivel az áru szállítás közben megsérülhet. Javasoljuk, hogy a vásárlók csomagolják ki az árukat, és tekintsék át azokat a fuvarozó jelenlétében. A futárnak tett aláírásával kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.
 15. A jelen reklamációs feltételi pontok az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik, és az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, a Vásárló előzetes értesítése nélkül megváltoztassa azokat.
 16. Kapcsolat: APOTHECARY s.r.o., F.Mojtu 18, Nitra, 94901, Pavol Bojda, 0902336536, info@masticha.hu

Nem találta a választ a kérdésére?

Lásd a hasonló dokumentumokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk. Szívesen válaszolunk minden olyan kérdésére, amely a feltételekkel és a termékeinkkel kapcsolatban felmerül.

Írjon nekünk